Några värderingsmetoder

Publicerat: 27 februari, 2023

Bland värderingsmetoderna för att bedöma ett företags värde återfinns t.ex. substansvärdering, jämförande värdering, multipel av årsvinst (MÅV) och diskonterade framtida årsvinster.