Värdera företag – introduktion

Publicerat: 14 maj, 2021

Att värdera företag kan liknas vid att lägga ett pussel där många bitar sätts samman för att skapa en helhetsbild.

Värderingen kan därefter användas vid till exempel försäljning, köpa ut en delägare eller att en ny delägare ska tas in i företaget. För att värdera ett företag slås två saker fast: Vad det äger och vad det tjänar.

Vad ett företag äger

I det ingår materiella och immateriella tillgångar. Materiella tillgångar är t.ex. möbler, inventarier och fastigheter. De immateriella tillgångarna kan vara t.ex. vara varumärke, patent, kontrakt, kundlistor och licenser.

Hur värderingen beräknas
Det finns flera sätt att värdera ett företag och alla har gemensamt att de utgår från olika antaganden om framtiden och ofta tillsammans med en tillgångsinventering. Bland metoderna återfinns t.ex. substansvärdering, jämförande värdering, multipel av årsvinst (MÅV) och diskonterade framtida årsvinster.

Stora företag med omsättningar på över 100 miljoner kronor har ofta specifika industrikriterier, som kan tillämpas för att bestämma värdet. På denna nivå kan köparna betala för marknadsandel, patenträtt och processer, tillägg till produktlinjer eller fördelarna med strategisk eller administrativ konsolidering. De kan emellertid variera mycket och ger i de flesta fall inte ett exakt värde för ett företag. En företagsmäklare kommer att kunna bestämma vad den mest relevanta informationen om ett företag är och sedan fatta ett välgrundat beslut om värdet.

Det finns således flera sätt att värdera ett företag. Det finns inget 100% ”rätt” sätt, men risken finns att hamna i en felaktig värdering, oftast då övervärdering.

Egen värdering?

Om du vill testa och göra en egen värdering börja med att titta på värdet av företagets tillgångar. Att värdera företag generellt innebär bl.a. att ställa följande frågor: Vad äger företaget? Vilken utrustning? Vilken inventering? Balansräkningen kan ge dig en god indikation på värdet av bolagets tillgångar. Om företaget inte har redovisat noggrant, eller enligt god redovisningssed, tänk två gånger före om du skulle vara intresserad av att köpa ett visst företag.

Intäkter och företagets värde

Om ett företag hade en vinst på 100 000 kronor kan de användas för tillväxt eller utdelning till dig som ägaren. Uppskatta resultatet för de närmaste åren och fråga hur mycket inkomstströmmen är värd. Anta inte att intäkterna blir stabila utan ta hänsyn till konkurrens, förändringar i leverantörspriser och en svagare industri kan påverka resultatet. Se till att det speglar dina prognoser för att värdera företaget.

Värdera företag med diskonterad kassaflödesanalys

Affärsgurun Warren Buffett använder vad som kallas en diskonterad kassaflödesanalys. Han tittar på hur mycket pengar verksamheten genererar varje år, projekterar det i framtiden och beräknar sedan värdet av kassaflödesströmmen – ”diskonterad” – med hjälp av den långfristiga statsskuldsräntan.

Till sist, som vi har sett är det komplext att värdera företag. Det är dessutom lätt att övervärdera sitt eget företag av naturliga skäl. Andra aspekter är t.ex. kassaflödet – kommer köpet eller investeringen av ett företag återbetala sig? Finns det med andra ord tillräckligt med kassaflöde? Många köpare behöver låna pengar för att finansiera ett företagsköp och är då beroende av om en bank vill låna ut pengar eller inte. Det vill säga om bankens risk är bland annat på en acceptabel nivå. Så om det inte finns substansvärde lånar banken inte ut pengar och det gör företaget svårare att sälja. Tillväxten belyses där man bland annat tittar på affärsmodellens styrka, marknadens utveckling och företagets position på marknaden.

Goodwill

Oavsett hur man värderar ett företag så tas hänsyn även till goodwill. Förenklat är termen ”goodwill” en hänvisning till all ansträngning som en företagare har gjort under årens lopp. Det är viktigt att inte underskatta värdet av goodwill då det gäller både den långsiktiga och kortsiktiga framgången för en viss verksamhet. Om ett företag köps för mer än sitt bokförda värde är oddsen goda att goodwill har spelat en roll.

Några exempel på goodwill

– Kvalificerad personal

– Ett starkt varumärke
Namnigenkänning

– Ett bra läge

– Egenutvecklade produkter och tjänster

– Varumärken

– Upphovsrätt

– Specialiserat kunnande

Befintliga kontrakt

– Tekniskt avancerad utrustning

– Egen fabrik

– Specialiserad verktygsutrustning

– Lojal kundbas

– Epostlista

– Leverantörslista

– Royalty

 

Intäkter och företagets värde

Den andra värderingen är intäkter som en bedömning av ett företags värde. Om verksamheten säljer för 1 miljon kronor per år kan du tänka på det som en inkomstkälla på 1 miljon kronor. En bra företagsmäklare kan också hjälpa dig att göra en så objektiv bedömning som möjligt. Men tyvärr betyder intäkter inte alltid vinst. Därför kan vinst vara ett bättre sätt att tänka på vid en värdering. Om ett företag hade en vinst på 100 000 kronor kan de användas för tillväxt eller utdelning till dig som ägaren. Uppskatta resultatet för de närmaste åren och fråga hur mycket inkomstströmmen är värd. Anta inte att intäkterna blir stabila utan ta hänsyn till konkurrens, förändringar i leverantörspriser och en svagare industri kan påverka resultatet. Se till att det speglar dina prognoser för att värdera företaget.

Värdera företag med diskonterad kassaflödesana
lys
Affärsgurun Warren Buffett använder vad som kallas en diskonterad kassaflödesanalys. Han tittar på hur mycket pengar verksamheten genererar varje år, projekterar det i framtiden och beräknar sedan värdet av den kassaflödesströmmen – ”diskonterad” – med hjälp av den långfristiga statsskuldsräntan.

Till sist, som vi har sett är det komplext att värdera företag. Det är dessutom lätt att övervärdera sitt eget företag av naturliga skäl och därför är det rekommenderat att använda en företagsmäklare för att göra det då de besitter både kunskap och erfarenhet att göra det.

Med andra ord omfattar goodwill ett brett och varierat utbud av faktorer. Det finns emellertid många andra viktiga faktorer att överväga när man utvärderar och överväger goodwill. Dessutom ska ditt företags strategiska värde analyseras. Enkelt förklarat är strategiskt värde värdet av försäljningen eller vinsten som ett annat företag uppnår genom att köpa ditt företag och genom deras förmåga att utveckla materiella eller immateriella tillgångar i ditt företag. Om du till exempel har en ny produkt och den potentiella köparen har en mycket större försäljningskraft och marknadsföringsförmåga, kan de kanske utveckla försäljningen av den nya produkten långt mer än vad som är möjligt för närvarande. En annan sak som kan skapa strategiskt värde är din marknad – dina kunder, plats, marknadsnisch – som köparen inte har. Genom att köpa ditt företag kan de öka försäljningen och vinsten i de kombinerade företagen.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling 0709 – 217 217.