Tjänster

TACTIC Företagsförmedling hjälper dig med alla typer av företagsöverlåtelser vare sig det rör om försäljning, köp eller värdering av företag/rörelse eller kommersiella fastigheter.
Hos oss får Du hjälp med:

  • Försäljningen när Du ska sälja hela eller delar av Ditt företag/verksamhet
  • Råd inför köp, företagsdelning eller samgåenden
  • Värdering av Ditt företag som står inför kommande överlåtelse
  • Konsulttjänster vid kapitalanskaffning, finansiering och affärsutveckling

Ni kan anlita oss när som helst i processen vid en företagsöverlåtelse, vare sig ni vill sälja, köpa eller värdera ett företag/verksamhet eller vill få hjälp att finna investerare och finansiärer.

Framgång är ingen tillfällighet

Våra företagsmäklare har vardera, 20-40 års egen erfarenhet av företagande i någon form. Därigenom har vi också en stor kunskap och förståelse för de frågor som rör små och medelstora företag. Vi är specialiserade på ägarförändringar i företag, på företagsöverlåtelser, oavsett det gäller s k försäljning av företagets tillgångar, kundflöde och good-will (inkråmsöverlåtelse), överlåtelse av aktierna i bolaget eller ett generationsskifte i företaget (inom eller utom familjen).

Genom vår erfarenhet och våra analysverktyg kan vi på ett överskådligt och enkelt sätt beskriva varje företags framgångsfaktorer, konkurrenskraft och återbetalningsförmåga.

Vi arbetar strikt konfidentiellt i alla led och med en metod och ett arbetssätt som är helt anpassat för den här typen av företag och som ger resultat.

Vill du prata med oss direkt? Se våra kontor