Frågor & svar

Läs om de vanligaste frågorna och få svar som gäller företagsförsäljning.

Hur går det till att sälja sitt företag?

Det finns idag inga krav på, eller regler för, hur en företagsaffär ska genomföras och vem som ska genomföra den. Det kan vara en affär direkt mellan säljare och köpare eller så anlitas en extern aktör som leder processen och förmedlar mellan respektive part.

Det finns många skäl att använda sig av en Företagsförmedlare vid försäljning av företaget och inte springa runt själv och försöka sälja företaget själv. Ett par är att en försäljning tar mycket tid och kraft och fokus från verksamheten vilket normalt försämrar resultat. Utfallet blir normalt bättre med en Företagsförmedlare som sköter allt från ax till limpa.

Företagsaffärer är ofta känsliga, framförallt för säljaren, och till viss del komplexa i form av att vissa oberoende eller neutrala moment behövs, exempelvis värdering och förhandling. Det finns dock alltid ett antal steg som varje affär genomgår.

Steg 1
Planeringen – en plan för ägarskifte bör finnas i alla företag.

 • Tidpunkt för överlåtelsen?
 • Vem är lämplig att ta över?
 • Ägarstruktur – extern?

Steg 2
Förberedelse & Analys – processen är påbörjad, noggrant förbereda och analysera förutsättningarna.

 • Tidsplan
 • Vad ska överlåtelsen omfatta?
 • Framtida bolagsstruktur?
 • Skatteeffekter?
 • Värderingsfrågor?
 • Finansiering?
 • Avsättning för kompetenshöjande åtgärder?
 • Överlåtelse hur?

Steg 3
Marknadsbearbetning & Köparfas.

 • Framåtriktad belysande och relevant företagsbeskrivning
 • Skapa intresse kring objektet
 • Söka upp presumtiva intressenter – offensiva säljare
 • Hanterar sekretessfrågor
 • Visning
 • Hantera budgivning och motivera pris – förhandlingar
 • Delta i möte i bank
 • Koppla in externa kompletterande finansiärer
 • Utformar handlingar, avtal, informerar och håller kontakt med säljaren, köparen, banken, revisorn och juristen

Steg 4
Överlåtelse – ordna praktiska detaljer. Ordning och reda!

 • Ekonomisk/juridisk genomlysning (due diligence)
 • Köpeavtal
 • Tillträde med likvidavräkning
 • Uppföljning

Går det att sälja ett olönsamt företag?

Ja, men det är normalt ett företags uthålliga vinstnivå grunden för värdet i bolaget. Det medför att ett icke vinstgivande företag i allmänhet är betydligt svårare att hitta köpare till. Säljaren får mao betydligt sämre pris än annars. Det kan dock finnas andra faktorer/tillgångar i företaget, som är intressanta för en köpare. Det kan vara kundstocken, varumärke, patent, bindande avtal mm.

Kan man sälja delar av ett företag?

I de flesta fall vill köparen förvärva hela företaget. Vissa köpare kan dock tänka sig att köpa andelar i ett företag. Detta skapar dock nya frågeställningar av karaktären; kommer det vara en aktiv eller passiv delägare, hur stor andel och därmed vilken bestämmanderätt och i vilka frågor, vilka förväntningar och målsättningar kommer en delägare ha, och framförallt om det finns förutsättningar för att man ska kunna samarbeta.

Det finns också situationer där man kan sälja vissa delar av verksamheten som t.ex. en viss tillverkning, kundstock eller liknande. Detta bör dock förberedas noggrant genom att den delen skiljs ut till ett eget bolag.

Det finns i princip ingen marknad för andelar i onoterade mindre/medelstora företag och därför får det anses som mycket svårt eller t.o.m. omöjligt att hitta köpare för andelar i dessa. Normalt är köpeskilingen betydligt sämre än för hela företaget.

Kan man inleda en försäljning utan att blanda in personal och kunder från start?

Ja absolut, det är att rekommendera. Försäljningsprocessen sker ofta under sekretess. Någonstans i processen bör personalen och även kunder informeras. Personalen bör informeras i samband med att försäljningen blir lite mer offentlig tex om annonsering sker.

Vad kan man göra för att underlätta en företagsaffär?

Bland de viktigaste är att man som säljare är mentalt och känslomässigt redo. Företaget ska också vara förberett för en försäljning genom att all viktig information finns tillgänglig och sammanställd i ordning (bokföring, avtal, budget, kunder, personal, inventarier, varulager, organisation och struktur etc.) för företagsförmedlaren och senare för köparen.

En relevant och objektiv värdering underlättar alltid affären tillsammans med en professionell objektsbeskrivning eller prospekt är mycket viktigt.

Hur sker betalningen vid en företagsaffär?

Det vanligaste är dock att betalningen sker kontant på tillträdesdagen. Ofta kan köparen finansiera en del av betalningen med hjälp av ett lån eller en s.k. förvärvskredit från en bank. Ibland kan säljaren hjälpa till med en sk säljarrevers alternativt kan tilläggsköpeskilling förekomma där köpare och säljare kommer överens om att en viss del av betalningen ska ske över en period och eventuellt också kopplas till företagets framtida utveckling.

Hur värderar man ett företag?

Det finns ett flertal teoretiska modeller för företagsvärdering. Dessa modeller bör användas tillsammans med en företags- och omvärldsanalys.
Det är viktigt att den som utför värderingar är kvalificerad och behärskar de olika modellerna för att kunna göra kvalificerade bedömningar som är förankrat i den situation och verklighet det aktuella företaget befinner sig i. Skillnaden i värde är också stor mellan företag i olika branscher, storlek, geografisk belägenhet, lönsamhet, tillgångar etc.

Viktiga parametrar att utgå från vid en värdering är uthållig vinstnivå, branschtillhörighet, diskonteringsränta (WACC), rörelsekapitalbehov, eget kapital, storlek, tillgångar, strukturkapital, starkt eller svagt personberoende till ägare och vilken tillväxtpotential som finns.

Hur vet jag hur mycket mitt företag är värt?
Du bör låta en professionell företagsvärderare värdera ditt företag. Kontakta din TACTIC ansvarig på det område där du bor. Beroende på orsak till värderingen kan den göras på olika sätt.

Följer de anställda med vid försäljning av inkråm?

Ja, anställningen följer rörelsen, inte bolaget.

Säljer man inkråmet (rörelsen) eller aktiebolaget?

Idag är det vanligt att man säljer bolaget (d.v.s. aktierna), men vilket man väljer beror på ett antal faktorer. Att sälja genom aktieöverlåtelse är oftast en fördel (eller förutsättning) eftersom alla avtal knutna till bolaget oftast följer med utan problem eller omförhandlingar. Personalen övergår utan extra förhandlingar. Ägs det överlåtna bolaget av ett moderbolag utgår heller ingen skatt vid försäljningen.

En inkråmsförsäljning kan vara en fördel om det finns mycket kapital eller rörelsefrämmande tillgångar i bolaget och det finns få eller inga avtal knutna till rörelsen samt om det finns risk för kommande krav som kan ställas på bolaget pga historiken (garantiåtaganden, skatter, etc). Det är då ofta köparen som endast vill köpa inkråmet.

Vad är en Due Diligence?

En Due Diligence är en form av företagsgenomgång som görs av den köpande parten för att säkerställa att allt är i sin ordning. Due Diligence arbetet är själva beslutsunderlaget som köparen/köparna utgår från. Beroende på storlek av företag så anlitas externa konsulter för att genomföra detta arbete. Det kan vara ganska dyrt, men är väl investerade pengar. Om företagsförmedlare sköter affären finns visst skydd, men ersätter på inget sätt en Due Diligence.

Arbetet går generellt till så att man samlar in och analyserar all tillgänglig information om företaget som är till salu. Det rör sig oftast om finansiell, legal, skattemässig och strukturell information.

En Due Diligence varierar i omfattning beroende på företagets storlek och komplexitet tillsammans med köparens krav.

Måste man ställa garantier?

Nej, men det är mycket ovanligt att en köpare godkänner ett köp av aktier utan garantier. Det ger isådana fall en betydligt lägre köpeskilling.

Vid försäljning av inkråm behöver man inte ställa lika omfattande garantier som vid en aktieförsäljning.