Företagsvärderingar

Professionell värdering av en verksamhet inkl inventarier, maskiner och varulager är oftast aktuell i samband med en företagsförsäljning, vid ett generationsskifte, vid en företagsdelning, vid intag av ny delägare, underlag för banklån och liknande. En värdering är också aktuell för t ex ett dödsbo.

Hos TACTIC Företagsförmedling finns kompetens att värdera hela verksamheten oberoende skälet till värderingen. Värdering av verksamheter är ett område som växer. Många anlitar oss redan idag för värderingar då vi är en oberoende part, skild från revisorers, bankers och andras intressen. Vi gör samtliga värderingar själva och använder inte några förprogrammerade värderingsverktyg utan vi utför ett personligt hantverk, med ett stort innehåll av erfarenhet, sunt förnuft och marknadskännedom.

Värderingsmodeller
Vid företagsvärdering används i huvudsak fem olika modeller för att fastställa ett värde, var och en tillämplig i olika situationer.

  • Likvidationsvärde
  • Substansvärde
  • Avkastningsvärde på historik
  • Avkastningsvärde på framskrivningsprognos
  • Marknadsvärde

Värderingen är en ögonblicksbild och utgår från de förutsättningar som uppdragsgivaren lämnat. Till skillnad från noterade bolag, som alltid har ett av marknaden fastställt värde finns för onoterade företag inget tydligt värde. Värderingsmetoderna ligger ofta till grund för att bedöma marknadsvärdet och som förhandlingsunderlag i en konkret säljsituation.

Substansvärdering är tillsammans med avkastningsvärdering den vanligaste värderingsmetoden. Avkastningsvärderingen kan i princip liknas vid att göra en lönsamhetsberäkning på en investering med beräkning av framtida utfall. Marknadsvärdet är dock mycket mer komplext sammansatt och innefattar beståndsdelar som t.ex. organisation, produkter, position, marknad, timing, synergier, m.m. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för värderingsobjektet om den utlyses på den öppna marknaden vid en viss angiven värdetidpunkt. Ett marknadsvärde kan aldrig bestämmas, bara bedömas.

Tillsammans med uppdragsgivaren bestämmer vi graden av värdering, vi erbjuder därför två olika nivåer på värdering av företag och rörelser.

  • Avancerad
  • Professionell

Dessutom kan erbjuder vi en kvalificerad värdering av företagets anläggningstillgångar (maskiner, inventarier, fastighet, immateriella tillgångar) I alla uppdrag agerar vi strikt konfidentiellt och du kan därför vara helt trygg att låta oss hjälpa dig med denna fråga.
Skicka en intresseanmälan till info@tactic.se, så tar vi en diskret kontakt för vidare samtal