Företagsvärderingar

Varför företagsvärdering är viktigt

Det finns flera anledningar att bestämma värdet på ett företag. Att veta vad ett företag är värt och göra en företagsvärdering är nödvändigt när du exempelvis vill

Även vid hantering av dödsbon kan företagsvärdering vara aktuellt.

KONTAKTA OSS

 

TACTIC Företagsförmedling: Expertis inom företagsvärdering

Hos TACTIC Företagsförmedling finns kompetens att värdera hela verksamheten oberoende skälet till värderingen. Företagsvärdering är ett område som växer och som alltid görs av oss på TACTIC Företagsförmedling i samband med försäljningar och köp av företag. Många anlitar oss redan idag för värderingar då vi är en oberoende part, skild från revisorers, bankers och andras intressen. Vi gör samtliga värderingar själva och använder inte några förprogrammerade värderingsverktyg utan vi utför ett personligt hantverk, med ett stort innehåll av erfarenhet, sunt förnuft och marknadskännedom.

 

Vanliga värderingsmodeller

Vid företagsvärdering används i huvudsak ett antal olika modeller för att fastställa ett värde, var och en tillämplig i olika situationer.

 • Substansvärde
 • Multipelvärdering
 • Avkastningsvärde på historik
 • Avkastningsvärde ofta kallad DCF-värdering

Värderingen är en ögonblicksbild ofta av ett marknadsvärde och utgår från de förutsättningar som uppdragsgivaren lämnat. Till skillnad från noterade bolag, som alltid har ett av marknaden fastställt värde finns för onoterade företag inget tydligt värde. Värderingsmetoderna ligger ofta till grund för att bedöma marknadsvärdet och som förhandlingsunderlag i en konkret säljsituation.

Multipelvärdering är tillsammans med avkastningsvärdering den vanligaste värderingsmetoden. Avkastningsvärderingen kan i princip liknas vid att göra en lönsamhetsberäkning på en investering med beräkning av framtida utfall. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för värderingsobjektet om den utlyses på den öppna marknaden vid en viss angiven värdetidpunkt. Ett marknadsvärde kan aldrig bestämmas, bara bedömas.

 

Substansvärde

Substansvärde är det beräknade värdet av företagets tillgångar minus dess skulder. Detta innebär att substansvärde fokuserar på att bedöma nettovärdet av företagets tillgångar efter att dess skulder har dragits av. Substansvärde används ofta vid bedömning av företagets underliggande värde utan hänsyn till dess framtida inkomstpotential.

 

Multipelvärdering

Multipelvärdering innebär att företagets värde beräknas genom att multiplicera ett visst nyckeltal (till exempel vinst, omsättning eller EBITDA) med en multipel som baseras på jämförbara transaktioner eller branschstandarder. Denna metod används ofta för att bedöma företagsvärden där det finns en stor variation i lönsamheten eller tillväxtpotentialen mellan olika företag.

 

Avkastningsvärde på historik

Avkastningsvärde på historik involverar en bedömning av företagets framtida inkomster baserat på dess historiska prestanda. Genom att analysera företagets tidigare resultat kan man göra antaganden om dess framtida inkomstpotential och beräkna det nuvarande värdet av dessa framtida inkomster.

 

Avkastningsvärde

Avkastningsvärde, även känt som diskonterat kassaflödesvärde (DCF-värdering), är en metod där företagets framtida kassaflöden diskonteras till dess nuvärde. Detta innebär att man tar hänsyn till tidsvärdet av pengar och risken för att framtida kassaflöden inte kommer att förverkligas. DCF-värdering används ofta för att bedöma företagsvärden när det finns klara prognoser för framtida inkomster och kassaflöden.

 

Konfidentiellt och professionellt

Vi agerar alltid strikt konfidentiellt i alla våra uppdrag. Du kan vara helt trygg med att låta oss hjälpa dig med din företagsvärdering.

För att påbörja din företagsvärdering kan du skicka en intresseanmälan till info@tactic.se eller kontakta din företagsmäklare på orten för ett diskret samtal om vidare steg. Vi kommer att ta kontakt med dig för att diskutera dina specifika behov och önskemål och planera en skräddarsydd värderingsprocess för ditt företag.

 

FAQ – Vanliga frågor och svar

 • Vad är syftet med en företagsvärdering?

           En företagsvärdering kan utföras av olika skäl, inklusive köp, försäljning, låneansökningar eller för att locka

           investerare.

 • Vilka är de vanligaste värderingsmodellerna?

           De vanligaste modellerna inkluderar substansvärde, multipelvärdering, avkastningsvärde baserat på

           historik och DCF-värdering.

 • Hur skiljer sig en företagsvärdering för ett onoterat företag från ett noterat företag?

           För onoterade företag finns inte alltid ett tydligt marknadsvärde, vilket kräver användning av olika

           värderingsmetoder för att bedöma värdet.

 • Varför ska jag välja TACTIC för min företagsvärdering?

           TACTIC Företagsförmedling erbjuder oberoende och professionell företagsvärdering, baserad på

           omfattande erfarenhet och djup marknadskännedom.

 • Hur säkerställer ni konfidentialitet under värderingsprocessen?

           Vi agerar alltid strikt konfidentiellt i alla våra uppdrag för att säkerställa att din information är trygg hos oss.

 • Hur lång tid tar det att genomföra en företagsvärdering?

           Tiden det tar att genomföra en företagsvärdering kan variera beroende på företagets komplexitet och

           omfattning av tillgångar och verksamhet men räkna med 1 vecka efter erhållet material.

 • Vad är skillnaden mellan marknadsvärde och substansvärde?

           Marknadsvärde är det mest sannolika priset för värderingsobjektet om det skulle säljas på den öppna

           marknaden, medan substansvärde fokuserar på företagets tillgångars värde minus dess skulder och kan

           liknas vid dess golv.

 • Kan jag få en företagsvärdering för en del av företaget istället för hela verksamheten?

           Ja, vi kan utföra företagsvärderingar för hela verksamheten eller för en specifik del av företaget, beroende

           på dina behov och önskemål.

 

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information är du välkommen att kontakta oss när som helst. Vi finns här för att hjälpa dig genom hela processen och säkerställa att du får den bästa möjliga värderingen för ditt företag.