DuPont Analysis-modellen – en introduktion

Publicerat: 28 februari, 2023

Den grundläggande DuPont Analysis-modellen är en metod för att dela upp den ursprungliga ekvationen för ROE i olika komponenter. Du Pont-modellen används för att analysera bolagets lönsamhet på totalt kapital.

Läs mer

Några värderingsmetoder

Publicerat: 27 februari, 2023

Bland värderingsmetoderna för att bedöma ett företags värde återfinns t.ex. substansvärdering, jämförande värdering, multipel av årsvinst (MÅV) och diskonterade framtida årsvinster.

Läs mer

Vad är ditt företags framtida värde?

Publicerat: 26 februari, 2023

Det framtida företagsvärdet är värdet av en omsättningstillgång vid ett framtida datum baserat på en antagen tillväxttakt. Det framtida värdet är viktigt för investerare och finansiella planerare, eftersom de använder...

Läs mer

Aktiebok – en introduktion

Publicerat: 25 februari, 2023

AktiebokEN är en förteckning som visar vem som äger aktier i företaget och enligt aktiebolagslagen måste alla aktiebolag ha en aktiebok.

Läs mer

Vad är en strategisk företagsköpare?

Publicerat: 24 februari, 2023

En strategisk köpare är ett företag som förvärvar ett annat företag i samma bransch för att erhålla synergier. Eftersom en strategisk köpare förväntar sig att få ut mer värde av...

Läs mer

Ett företags avkastningsvärde

Publicerat: 23 februari, 2023

Ett företags Avkastningsvärde grundar sig på vilken avkastning bolaget kommer att hr de närmaste åren och summan av resultatprogronosen är företagets avkastningsvärde.

Läs mer

Expandera eller sälja företaget?

Publicerat: 22 februari, 2023

Företagsexpansion är ett stadium där verksamheten når punkten för tillväxt och söker efter ytterligare alternativ för att generera mer vinst. Om du planerar att så småningom sälja ditt företag, fokusera...

Läs mer

En introduktion till aktieöverlåtelseavtal

Publicerat: 21 februari, 2023

Aktieöverlåtelseavtal hanterar köp och försäljning av aktier i ett företag. Utöver ägarförändring som hanteras finns det en mängd andra aspekter att väga in för att både säljaren och köparen ska...

Läs mer

Dotterbolag vs koncern

Publicerat: 19 februari, 2023

Moderbolag som har ett eller flera dotterbolag, ingår i en gemensam koncern och där moderbolaget äger andelar direkt i dotterföretaget.

Läs mer